1 گوش کُنید و روی اِسم‌ها کلیک کنید و تِکرار کُنید.
حنان ریکاردو مین‌هی

نکته!
خوبه = خوب است.
نِلسونه= نلسون است.

مُعَلِم:

سَلام بچَّه ها. مَن راد هَستَم. مَن مُعَّلمِِ شُما هَستمَ. اسِمِ توُ چیه؟

مُعَلِم:

ریکاردو تو اَهلِ کجایی؟

حنان:

مَن حَنان بَعید هَستَم

ریکاردو:

من ایتالیایی هستم

مُعَلِم:

اَهلِ کُجایی حَنان؟

مُعَلِم:

تو چطور؟

حنان:

من لُبنانی هَستم

مین‌هی:

من مین‌هی هستم. من اَهلِ کُره هستم

مُعَلِم:

اِسمِ تُو چیه؟

مُعَلِم:

تو اِسمِت چیه؟ اَهلِ کُجایی؟

چانگ:

من چانگ مین هَستم

آمیتا:

من آمیتا کاپور هستم من هِندی ام

مُعَلِم:

آقایِ چانگ، تو کُر ه ای هَستی؟

مُعَلِم:

اسم تو چیه؟ اسمِ شما چیه؟

چانگ:

نَه. من کُر ه ای نیستَم من چینی اَم

آمیتا:

اون نلسونه

مُعَلِم:

اسمِ تو چیه؟

نِلسُون:

ببخشید. من نِلسون ساخوهستم.اهل سودانم.

ریکاردو:

من ریکاردُو هَستم

       
2 دوباره گوش‌ کُنید و سُتون‌ها را به هَم وَصل کُنید.


 • ریکاردُو
 • مین‌هی
 • حَنان
 • چانگ
 • نِلسون
 • آمیتا
 1.  هندی
 2.   چینی
 3.  کره ای
 4.  ایتالیایی
 5.  سودانی
 6.  لبنانی

3 شُما کدام یک از افراد زیر هستید؟ به اُلگو نِگاه کُنید وَ مُعَرِفی کنید.
دیوید
احمد
پابلو
اسکار
فاطمه
ویکتوریا4 گوش کُنید و عَددِ مَربوط به هَر کشور را کنارِ اسمِ آن بِنویسید.
  سوئیس   مِصر   اِنگلیس
  سودان   استرالیا   آمریکا
  ایران   بِرِزیل   هِند
  کُرۀ جُنوبی   روسیه   شیلی
  چین   مِکزیک   فَرانسه
           
5 نامِ چند کشور و مِلیت‌هایِ آنها را در ستون‌های زیر می‌بینید. گوش کنید و تکرار کنید.
6 گوش کُنید وَ مُشَخص کُنید کُدام صِدا را دَر اِنتِهایِ واژه می‌شِنَوید.
1.
صحیحغلط 
2.
صحیحغلط 
3.
صحیحغلط 
4.
صحیحغلط 
5.
صحیحغلط 
6.
صحیحغلط 

7 یکی از کشورهای زیر را انتخاب کنید و مانَندِ نِمونِه گُفتِگو کنید.
فرانسه
روسیه
مصر
سودان
هند
ایران
انگلیس
لیبی
سوئیس
برزیل
آمریکا
استرالیا

8 ضَمیرهایِ مَن، تو وَ او
9 جمله‌های زیر را کامل کنید.

مصری هستم. هلندی است. ژاپنی هستی؟ فرانک فرانسوی . تو چینی .
10 گوش کُنید و جاهایِ خالی را پُر کُنید.
ـایی ــی یی ای سایر
         

11 دَر جُمله‌های زیر روی گُزینۀ دُرست کلیک کنید.
1-

....... روس هستی؟

صحیح غلط
2-

آنا اهل مکزیک .......

صحیحغلط
3-

....... فرانسوی هستم.

صحیحغلط
4-

تو سودانی .......؟

صحیحغلط
12 دَر هَر یک اَز جُمله‌هایِ زیر شِکلِ کوتاهِ فِعل را بِنویسید.
1. من اتریشی هستم
2. تو کانادایی هستی
3. او اهل شیلی است
4. تو اهل کلمبیا هستی؟
5. تو اهل کجا هستی؟


تبریک! شما بخش اول از درس یک را با موفقیت پشت سر گذاشتید.


« تمام حقوق مادی و معنوی این سامانه برای بنیاد سعدی محفوظ است: 2020 © »
{{chatTitle}}
{{item.name}}