بعد از انجام آزمون تعیین سطح، شما وارد سطح و درس مناسب خود می شود. برای گذراندن یک درس، مرحله های زیر را انجام دهید. همچنین می توانید با تماشای ویدئوی زیر، این مرحله ها را مشاهده کنید.

  1. سطح و درس خود را انتخاب کنید.
  2. بخش اول درس را انتخاب کنید و یادگیری را شروع کنید.
  3. در نوار آیکون ها، هر آیکون یک نوع از فعالیت ها را نشان می دهد.
  4. آیکون هدفون سبز، مربوط به فعالیت هایی است که یک فایل صوتی دارند و شما باید در آنها ایفای نقش کنید و صدای خود را ضبط کنید.
  5. آیکون چت زرد مربوط به فعالیت هایی است که در آنها، شما می توانید یک چیز، شخصیت یا موقعیت را انتخاب کنید و دربارۀ آن با سامانۀ مجازی گفتگو کنید.
  6. ایکون هدفون بنفش، مربوط به فعالیت هایی است که در آنها، یک فایل فایل صوتی را می شنوید و یک فعالیت درک مطلب انجام می دهید.
  7. آیکون باکس بنفش، مربوط به فعالیت هایی است که در آنها، براساس یک تصویر یا متن، فعالیت درک مطلب انجام می دهید.
  8. آیکون کلید، مربوط به ویدئوهای آموزش دستور است.
  9. آیکون تیک مربوط به آزمون پایان درس است.