در کلاس های مدرسه مجازی مینا، شما می توانید با معلم مجازی کلاس تعامل کنید، به پرسش های معلم پاسخ دهید و صدای خود را ضبط کنید.

در تمرین های چت زرد، به این صورت عمل کنید:

چگونه تمرین های چت زرد را انجام بدهیم؟

1. ابتدا یک شخصیت، موقعیت یا چیز را در صفحه انتخاب کنید.

2. سپس به پرسش آقای راد گوش دهید.

3. به الگو نگاه کنید.

4. روی دکمۀ ضبط کلیک کنید.

5. صدای خود را ضبط کنید.

6. امتیاز خود را بررسی کنید.

 

چگونه تلفظ خود را چک کنید؟

1. جمله (های) هر سطر را بخوانید.

2. روی دکمۀ سبز کلیک کنید.

3. روی دکمۀ ضبط صدا کلیک کنید.

4. جمله (ها) را تکرار کنید.

5. دوباره روی دکمۀ ضبط صدا کلیک کنید.

6. امتیاز خود را چک کنید.